Le- vel boldogulni fogyás dft

le- vel boldogulni fogyás dft
Avram Iancu Petőfi Sándor nr. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciához érkeztünk, huszonkettedik éve annak, hogy az egyetemisták és az őket segítő témavezetők segítségével megszervezésre kerülhet a rendezvény. Az utóbbi hónapok fáradságának, munkájának gyümölcsét tartjuk most kezünkben.

R munkásbiztosllási törvény és a kcrctkcdcimi alkalmazottak. Nagykanizsa, ateptfmber 2.

le- vel boldogulni fogyás dft

Aa K munkásblztaettó hivatal a kérdésben elvi batámtatnt hozott a kővetkezőkben: Valamely pénstAri tag as ldAi«U örvényazskaaz 8. Következés-képen as a kereskedelmi alkalmazott, aki a törvény szerint rendes nzetéaét 6 héten át be-tseeéa aaatén Is éWati.

Épugy nem tudj dolgozni miat pl. A kereskedelmi alkalmazott, kinek sserény fisstéas rendet rissonyok között Onmags, vagy caaládja fanntar-I táeára la alig elesendő, osekély fizetéséből koránt aem tudja a mindennapi életmód keretét felül-1 baladó — orvosok által előirt — amaz-ételrendet beszerezni, melyek a gyengélkedő beteget erőbös Juttatják és már esért Is méltányoa a táppénz azonnali megadása, As igaaság mérlegét Javukra billenti aa a I körülmény is.

Igen eovány vlgasa aa elvi határozatnak az a része, bogy ,aa eeetben, ha betegsége folytán1 a 8 hét letelte után Is kereeetképtalen lenne, aj flsatés megssQntetése után Igénye nyílik a tör vényasertntl táppénzre", mert a betegség caak1 súlyos eeetben tart tovább 6 hétnél ée eeetleg láppéns hiányában a 6 heti betegség már anyagi romlását ldéste alő, amit bizonyára nem akar a törvény, melyről Sstarényl államtitkár mondotta, bogy esse!

Mert le- vel boldogulni fogyás dft egy koronás flsatés után s kereekadsUnt alkal-mázott 71 korona dijat firtassa és ns káfjma mást, ba bal bélnél illetve bárom hónapnil ke-veeebb Ideig beteg, mini gyógyaasrt la győgy-kezeléat, ez osak arra engedne követkeetstal, bogy mankáa biztosi tó pénztár a keraakedalsat alkalmazottak Járulékából akarja fedezni aa biztosítottaknál fennálló kötelisiMsigsII, asonban nagy igasaágtalanaág lenne a oraaágl kereskedelmi alkalmazottak nagy 1 gévsl szemben Oéeptfr Béla.

Udrmegyei kOzgyOlés. A tárgysorozat a20 pontja közül megemlítjük a ktötkezóket S Jelentéa a tőrvényhatóság állapotáról Ba-nek kapcsán a azámoukérőezék jegyzőkönyve, A törvényhatóaág A vármegyei katonabeszálléaoláai pótadó százalékénak Arad azab.

Kiválasztás

Oyörvármegye a klvándorlésrdl-snóM tfoy 4. Taroatáfcugye a Bldadó hiiitfalaiL jgy ajtbb kataaiuri becsiét elreedeléae irdal a kdpvkaldháabae íatáMtt feliratát céljából attgklMi.

le- vel boldogulni fogyás dft

IW iMiitBHji t halál bla tatás eltörlése Iái gyáhaa aa aaaággytléskcs áa a magyar hormáaybee latéaett kliratát támogatáa céljából awfkildL Bih«rváeamgye a korcsmák ét Itaimkáal kai« ítégak már- áa laaapaapokoa való nyitva-tartátáaak karlátaaáaa árdakébaa a m. Kflldóttáégi Jelenlét a ttegényalap léteai-táae tárgyában.

Csikóéveink

Klldóttsági jtvultt a aaareaamarba éa ser-tásienyésitéaről alkotott szabályrendelet mó-latltáaa tárgyában. Sazinger Ottó gyógyaterést káryéaya — Caraatregen gyógytterlár felállíthatAaa iránt. A kflaaági kór- áa segédjegy sók llletmé-ayeiaek állami klegéaaitéte at A Mara lolyó Kotor kórili aeakaaaának BMbályoaáaáboa ssflkséget kóltaégek mikénti «kelése. Nagykaaiaaa várót Uaácaa a DM Péter nnáórfókapltáay nyugdíjügyében boeott vá-toaí képvlaelótaatftlatl Le- vel boldogulni fogyás dft loka végbatárowt ellen Deák Péter fókspitány, Polal Gyurits Láatló áa érdektáraal nagykanlaaal lakotok ráaaéról beadott lalebbeaéaeket bemutatja.

Uárofii ulzmOuek.

4742 – Telekommunikációs termék kiskereskedelme

Uáml uuodi. Baael aa eaetleggel aaámolva, egy kóagyft láai katáreaatból kifolyólag a várót engedélyt kért aa allapáatól, hogy a Kanáliaon vismfi veket álllthatton ióL lenen vetetnék a vlaet a vároe villamettelepére.

Igen helyet a terv, kegy eat ai alkalmat agy ayárl ttabedffirdó léteaitétére fogják kaasaálal A vízmüveket a Blau léle telken a v«thid aralktt akarják létealteai.

Kialratsk nan kttl yegves tartalmú hetilap.

Ianen vetetik a vlaet betyekb, bol aa ssabadfftrdóvá ttélwbülne, kabinokkal körülvávt. Aa ftgy Iratai a váraakáaán moat vannak Mamáiéra ki táv«, tehát aaokat minden ér-dekáit átaáahati. Bgy lakea már megemllkÉltitk a lárdd le- vel boldogulni fogyás dft. Moet ia aaivatea idvöaőlják u aaa-j «ét, mert a aa« adfftrdó valóban agyik leg-j aaikaégeaebb iitfcmáaye leaae vámunknak.

Much more than documents.

Rat 4 leaae a vülamoe telepektől Hggetje-1 aU ia aMgvaJóaftaai. IfefCzUl hddno y.

Le-Vel - #Thrive4Pink

A hadnagy, a ki a 4. Lovagiaa Agye ia kalatkeaett a aárga kaja Ujtidtk. Tegnap a taocttl demokrata párt nagy oámryüdtt tartott.

Kn aobaaem nem történt. Tóm4fen aaólva. ÖwmUlrtek t minden kootl megaérOlt.

le- vel boldogulni fogyás dft

Aa állami dijnokok oraatgoa aaávataágának gyfiláain vtharoa jalane-tek kÖtben több tag kijelentette bogy amennyi ben a Ttittfl«égben aaooláldamokraták helyet foglalnak 8k a kahvetaágMI kilépnek la aemml-féle tanáoakoaáaon rásat tenni nem hajtandók.

A parnt nigyvulrt meggyilkolták. Teherán, ateptember t. BorzakMi automobil kttaiztrófa.

le- vel boldogulni fogyás dft

Róma, taept«mb«r. A motor kocái ép akkor akart átrohanni a vágányokon, mldón egy tehervonat köteledet!. A gépéét éa a chaulfeur jelentéktelenül térültek meg. Stmity Láulé — gráf.

Lehet, hogy érdekel