Fogyás visszavonulás Izrael

Sámuel búcsúbeszéde - Sámuel sorozat 6. Lekció: 1.

Sámuel Textus: 1Sám. Svábhegy Utoljára több mint egy hónapja, virágvasárnapkor fog­lal­koztunk kedves test­vé­rek, kedves gyülekezet Sámuel pró­fé­ta é­le­té­vel és Izraelben betöltött szolgálatával.

fogyás visszavonulás Izrael

Akkor arról hallottunk, hogy a nép vezetőinek erőteljes kérésére - miután Is­ten is meg­en­ged­te - Sámuel is beletö­rő­dött abba, hogy Iz­ra­el fiai ki­rályt akarnak maguknak. Isten elmondta a próféta ál­tal a leendő király jogait, a királyság minden hátulütőjét, de a vének nem engedtek, és fogyás visszavonulás Izrael választották meg ezt követően az Úr által kijelölt első uralkodót, Sa­ult.

Isten mutatta meg Sá­mu­el­nek, hogy kit válasszon ki, majd Sámuel összehívott egy népgyűlést Gilgálba, ahol bemutatta ne­kik a királyt.

fogyás visszavonulás Izrael

A felol­va­sott Ott és akkor mondta el a próféta ezt az imént hallott hosszabb beszédét, amelyet a bib­li­ai történetírás Sámuel búcsúbeszédének nevez. Isten Lelke segítségével két fő gondolatban szeretném összegezni ennek a szakasznak a mondanivalóját most. És mivel e­lőbb-utóbb mindnyájan megöreg­szünk, ha előbb meg nem halunk, és mivel ez a fejezet nem­csak egy öregember vissza­vo­nu­lá­sá­nak a szépségét ragyog­tat­ja fel, hanem egy szent embernek, egy Istennek odaszánt éle­tű, tu­da­to­san en­ge­del­mes prófétának az egész élet­szem­lé­letét, nézzük meg kö­ze­lebbről, hogy mi jellemezte az öreg Sámuel hitét, alázatát, s egyben a visszavonulását is.

fogyás visszavonulás Izrael

A körülményekről csak annyit, hogy Krisztus előtt ezer tá­ján volt Sámuel évtizedeken át Izrael lelki vezetője. Az ő ide­jé­ben makacsolta meg magát a nép és követelt magának ki­rályt. Mivel ennek az indoka az volt, hogy mi is éljünk úgy, mint a többi né­pek, ez önmagában elszomorította Sámuelt, hogy nem úgy akar élni a nép, ahogy az Istennek kedves, ha­nem úgy, ahogy a po­gá­nyok.

fogyás visszavonulás Izrael

Végül azonban látva a nép eltö­kélt­sé­gét, Isten azt mondta: adj nekik királyt. Így kente fel Sá­mu­el, - jobb meggyőződése el­le­né­re, de Istennek enge­del­mes­kedve - Sault Izrael első királyává. Az öreg próféta visszavonul, az új királyt úgy mutatja be, mint a nép új vezetőjét.

  1. Fogyás adios
  2. Fogyás 5 hét
  3. Furcsánál furcsább diéták • Fogyókúra • Egészség • Reader's Digest
  4. Dumát lehet rekeszteni!
  5. Dumát lehet rekeszteni! - SZEMlélek
  6. Karcsúsító camisoles

Ő nem akarta, hogy megvá­lasszák, itt is el­mond­ja, hogy ez bűn volt Istennel szemben, Is­ten azonban ke­gyel­mes, ha hallgatnak rá, és ak­kor ezen a ki­rályon keresztül is az ő igazi Királyuk, az élő Is­ten fog u­ral­kod­ni továbbra is. Ha nem hall­gat­nak, egyik baj a másikat fog­ja érni. A folytatás­ból kide­rül, hogy mint tényt megállapítja és elfogadja.

Tudomásul ve­szi, hogy ez új fe­ladatokat ad neki. Nem kell a régihez ra­gasz­kodni. Sok minden megváltozott, megváltozott az fogyás visszavonulás Izrael te­her­bírása, munkaképessége is, - sajnos megváltozott a nép­nek a szíve is, mert elfordultak Istentől és jobban bíznak egy em­ber­ben, akit királynak tisztelnek.

Vál­toz­nak a körülmények, vál­tozunk mi is.

fogyás visszavonulás Izrael

Tudomásul kell ven­ni, hogy megváltoz­hat­nak a feladataink is. Ő nem ra­gasz­kodik tíz kö­röm­mel ahhoz a feladatkörhöz, amit évtize­de­ken át hűségesen betöltött, ha­nem miután bemutatja a népnek új ve­ze­tőjét, Sault, ő csen­de­sen visszavonul.

Nem duzzogva, nem keserűen, nem úgy, hogy: utánam az özönvíz!

fogyás visszavonulás Izrael

Nem azzal a kaján kárörömmel: na, majd meglátjátok, hogy nélkülem nem mennek a dolgok! El­lenkezőleg: noha nem helyeselte Sa­ul megválasztását, egy­ál­talán a ki­rály­ság intézményét, mé­gis odaáll Saul mellé, nem ás­sa alá a király tekintélyét, nem mondja azt: tapasztalatlan fi­a­tal­ember, vi­gyáz­za­tok az ötle­te­i­re, mert bajba vihet benne­te­ket.

Ennek a fiatalembernek az Istent kell képviselnie előt­te­tek. Ha nem azt teszi, az az ő bű­ne lesz.

Fogyás gyorsan és sikeresen - Fogyókúra tippek

És az öreg Sámuel is ezzel a tisztelettel beszél a fiatal királyról. Nem lehetett ez könnyű Sámuelnek.

Először is azért nem, a­mit itt csak úgy egy mellékes félmondatban említ, hogy tud­ni­il­lik az igazi öröm az lett volna neki, ha a fiait mu­tat­hatja be a népnek, mint az új vezetőit. Ha a fiai, akik ott voltak a nép között - mond­ja itt, azután többet nem beszél ró­luk, mert nem sok jót lehetett mondani - olyan erősek a hit­ben, ha úgy kö­vetik az apjuk pél­dá­ját, hogy nyugodtan rájuk le­het testálni a dolgot.

Ők közelről látták, hogy Sámuel mi­lyen komolyan vet­te Isten parancsait, Isten szent­ségét. Hogy fel­tétel nélkül Is­tennek volt engedelmes.

  • Archívum Aki hét halálból menekült meg "A 2.
  • Hogyan lehet elveszíteni a méhzsírt

Hogy nem nézett jobb­ra-balra, nem a népszerűséget kereste. Az enge­del­mes­ség kes­keny út­ján járt, akármilyen nehéz volt is az néha, a fiai meg ezen kö­vet­nék, - de jó lett volna! Sajnos nem így éltek, er­ről le kell mon­dania az ő atyai szívének. De itt sem az ő atya­i szíve vér­zik, hanem fogyás visszavonulás Izrael Istennek való engedelmeskedés ma­gától érte­tő­dő a számára.

You are here

Nem volt könnyű azért sem, szénhidrát típus fogyás Saul nyilván­va­lóan alkalmatlan volt annak a feladatnak fogyni exeter betöltésére, amit most rá­ruháztak.

Sámuel mégis mellé áll, és pozitívan tesz me­llette bizonyságot. Akik már nyugdíjba vonultak, vagy készülnek, azok gyak­ran úgy vélik, hogy az utóduk gyengébb ember, mint ők.

Lehet, hogy érdekel