KisbériVárosiKönyvtár „hagyományt örökíteni és a jövőt szolgálni”


Kisbéri Városi Könyvtár
Gyüjtőköri szabályzat

A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

 

Gyűjtőköri szabályzata

 

A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)

Általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár

 

Alapvető feladatait a muzeális intézményekről. A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL Törvény (továbbiakban Tv.), a Kisbér Város Önkormányzata 285/2003. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Könyvtár Küldetésnyilatkozata határozza meg.

 

A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján a Könyvtár gyűjteményét szervezi.

 

A gyűjteményszervezés magába foglalja az állomány gyarapítását és a tervszerű apasztását is, a két tevékenység együtt alkotja az állományalakítás folyamatát, ami valamennyi könyvtári szolgáltatás alapja. Elveit az ellátandó feladatok és a konkrét használói igények határozzák meg.

 

A Könyvtár vásárlásait a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel kötött éves szerződés alapján intézi az éves költségvetésben meghatározott összeg erejéig. Esetenként egyéb terjesztőktől és magánszemélyektől is vásárolhat dokumentumokat. A gyarapítás mindhárom formájában az elsődleges szempont az, hogy a dokumentum a jelen Gyűjtőköri szabályzatban lefektetett elveknek megfelelően integrálható legyen a könyvtári gyűjteménybe.

 

A Könyvtár elsősorban kurrens gyarapítást folytat, vagyis a folyamatosan megjelenő dokumentumokból válogat. Retrosprektív szerzeményezésre kizárólag helyismereti dokumentumok vásárlásánál kerülhet sor, illetve az állományból eltűnt, elkallódott, de nélkülözhetetlen dokumentumok pótlásánál.

 

A Könyvtár elsősorban a hagyományosnak tekintett dokumentumokból hozza létre az állományát.  A napi gyarapító munka elsősorban könyvekre és időszaki kiadványokra korlátozódik, de gyűjteményében helyet kapnak más formátumú dokumentumok is (pl, hangoskönyv, CD-ROM). A Könyvtár arra törekszik, hogy használói számára lényeges, releváns adat és információ valamennyi megjelenési formáját gyűjteményébe integrálja, ezáltal sokoldalú szolgáltatásokat hozzon létre.

 

A korábban meghatározott feladatok teljesítése és a célok elérése érdekében a Könyvtár a nemzeti könyvtermés magyar nyelvű részéből a könyvtár funkcióinak megfelelően gyűjti:

 

 1. A klasszikus és kortárs magyar szépirodalom alkotásait.
 2. A klasszikus és kortárs világirodalom reprezentatív alkotásait.
 3. A klasszikus és kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat.
 4. Válogatva gyűjti a romantikus és szórakoztató irodalmat, az olvasói igényeknek megfelelően.

 

A Könyvtár a gyermek és felnőtt szépirodalom alkotásait egy, legfeljebb két példányban szerzi be. Kivételt képeznek az alap- és középfokú iskolákban, a tananyagban szereplő kötelező olvasmányok. Ezek beszerzésénél a Könyvtár arra törekszik, hogy legalább 20 példányban rendelkezésre álljanak.

 

A Könyvtár a nemzeti könyvtermés magyar nyelvű részéből válogatva gyűjti a szak- és ismeretterjesztő könyveket, arra törekedve, hogy valamennyi szakterület friss, korszerű szemléletű, szakmailag helytálló, összefoglaló művét beszerezze és a használók részére, az adott szakterület megismeréséhez, a bevezető alapokat tudja nyújtani. Kivételt képez ez alól a Baba-mama klub működését támogatandó gyermeknevelési, gyermekpszichológiai művek, amelyek beszerzésében 2010-től teljességre törekszik.

 

A Könyvtár a nemzeti könyvtermés magyar nyelvű művei közül válogatva gyűjti a felsőoktatásban használt szakirodalmat, arra törekedve, hogy az összefoglaló munkákat a hallgatók rendelkezésére tudja bocsátani.

 

A nemzeti könyvtermés magyar nyelvű művei közül a Könyvtár beszerzi az

- alapvető segédleteket,

- szakenciklopédiákat, szaklexikonokat,

- alapvető tájékoztatási eszközöket (életrajzi segédletek, bibliográfiák, repertóriumok, adattárak, cím- és névtárak),

- egy- és többnyelvű szótárakat (az utóbbiak közül a világnyelvek esetében arra törekedve, hogy a közepes és nagy szótárakat is beszerezze)

- magyar és egyetemes atlaszokat, térképeket.

 

A könyvtár válogatva gyűjti a praktikus ismereteket tartalmazó irodalmat, mint például receptleírások, barkácsolással, kertészkedéssel és egyéb hobbi tevékenységekkel, illetve az életmóddal foglalkozó magyar nyelvű könyveket.

 

A praktikus ismereteket tartalmazó munkákat és a szak- és ismeretterjesztő irodalmat, valamint a tájékoztatási segédleteket általában egy példányban szerzi be a Könyvtár. Kivételt képeznek az alap- és középfokú oktatásban használt segédkönyvek. Ezeknél arra kell törekedni, hogy legalább három példányban rendelkezésre álljon. 

 

A Könyvtár anyagi lehetőségei függvényében válogatva gyűjti az időszaki kiadványokat:

 

 • közéleti és politikai lapokat
 • ismeretterjesztő és hobbi lapokat
 • irodalmi és egyéb folyóiratokat.

 

A Könyvtár arra törekszik a könyvek és az időszaki kiadványok gyarapításakor, hogy arányosan képviselve legyenek különféle értékrendek, felfogások, politikai nézetek a gyűjteményben.

 

A könyvtár a gyűjteményszervezését is a könyvtári etikai kódex szellemében végzi.

 

A helytörténeti gyűjtemény gyarapításának alapelvei

 

A Könyvtár a teljességre törekedve gyűjti Wass Albert műveit és a rá vonatkozó szakirodalmat, illetve a Kisbérrel kapcsolatos helytörténeti dokumentumokat.

A helytörténeti gyűjteményében fellelhető

 

 • könyveket
 • időszaki kiadványokat
 • kéziratokat
 • térképeket
 • elektronikus dokumentumokat szerzi be.

 

 

A helytörténeti gyűjteménybe tartoznak a Kisbérre és a Kisbéri Járás településeire vonatkozó könyvek és újságcikkek.

 

A helytörténeti nyomtatott dokumentumokat három példányban szerzi be, hogy kölcsönzés és a helyben használaton túl, az archiválásra is lehetőség nyíljon.

 

Állományrészek, raktározás

 

A gyűjteményszervezés során a könyvtárnak döntenie kell arról, hogy a beszerzett dokumentum melyik részlegébe, illetve állományába kerüljenek. Meg kell határozni, hogy:

 

 • felnőtt részleg kézi könyvtárába,
 • felnőtt részleg kölcsönzői állományába,
 • gyermek részleg kézi könyvtárába,
 • gyermek részleg kölcsönzői állományába,
 • helyismereti gyűjteménybe kerül-e a dokumentum.

Raktárba kell elhelyezni azokat a dokumentumokat, melyeket tartósan nem igényelnek az olvasók.

 

Állományapasztás, állományból való kivonás alapelvei

 

Az állományapasztás a gyűjteményszervezés része. Formái a következők:

 

 • fizikailag elhasználódott és az eltűnt dokumentumok kivonása
 • tartalmilag elavult dokumentumok kivonása az állományból.

 

A fizikailag elhasználódott, de értékes és keresett dokumentumokat lehetőség szerint úgy kell kivonni az állományból, hogy gondoskodni kell a pótlásáról, mielőtt a selejtezés megtörténik.

 

Az elhasználódott és tartalmilag teljesen elavult dokumentumokat a Könyvtár az érvényes jogszabályok betartásával leselejtezi. A selejtezett dokumentumokat továbbadja ipari felhasználásra, illetve felajánlja más könyvtáraknak és az olvasóknak.

 

A helyismereti, helytörténeti dokumentumok esetében fölöslegessé válás jogcímén selejtezés nem történhet. A fizikailag tönkrement dokumentumokat köttetni kell, amennyiben már ez sem lehetséges, másolatban kell megőrizni.

 

Időszaki kiadványok megőrzése

 

Az időszaki kiadványokat 3 évig őrzi meg, majd selejtezi.

Az időszaki kiadványok közül az alábbi napilapokat őrzi meg a Könyvtár:

 

 • 24 óra
 • Kisbéri Újság

 

A megőrzendő periodikumokat tékázva tárolja, illetve – pénzügyi lehetőségei függvényében – gondoskodik köttetésükről.

 

Kisbér, 2018. február 12.

 

 

 

                                                                                                                 Géringer Istvánné

                                                                                                                      igazgató